CHCRACTER
DEMONSTRATION
DYNAMIC
HOME
ABOUT
MESSAGE
RESEARCH
EMPLOYMENT
CONTACT US
NEWS
努力   实际   先进   创建
·     ·      · 
·     ·      · 
·     ·      · 
教育的伟大目标不只是装饰而是训练心灵,如果拥有有用的能力,
如果不填塞前人经验的积累。 ——(美)爱德华兹
校园风采 · SCHOOL PROFILE